Lifestyle Motivation

Algemene Voorwaarden

Lifestyle Motivation: ingeschreven bij K.v.K. te Amsterdam onder het nummer 78597463

Lifestyle Motivation is gespecialiseerd in Personal Training en Lifestyle Coaching.

Artikel 1 Begrippen
De organisatie: Lifestyle Motivation
Overeenkomst: de overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Lifestyle Motivation waarin de klant een schriftelijke overeenkomst aangaat voor de trainingen bij Lars Modder.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich heeft ingeschreven bij Lifestyle Motivation voor het deelnemen van één of meerdere activiteiten. De inschrijving is tot stand gekomen na inschrijving van de klant bij Lifestyle Motivation. Iedere klant dient zich voor het gebruik van welke voorziening of activiteit dan ook, ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient ieder klant verzekerd te zijn tegen ongevallen.

Artikel 3 Intakeprocedure
Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient de klant, alvorens hij of zij deelneemt aan één van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het intakeformulier dient volledig naar waarheid te worden ingevuld en na ondertekening aan Lifestyle Motivation te worden overgedragen. Pas na ontvangst van het desbetreffende formulier zal er begonnen worden met één van de activiteiten. Veranderingen betreffende persoonsgegevens dient de klant zo spoedig mogelijk aan Lifestyle Motivation door te geven.

Artikel 4 Tijdstip en plaats
Bij bevestiging van inschrijving zal Lifestyle Motivation in overleg met de klant een trainingsafspraak maken. Indien een afspraak, om wat voor reden dan ook niet door kan gaan, kan Lifestyle Motivation ervoor kiezen om een nieuwe afspraak in te plannen. Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren telefonisch geannuleerd te worden door zowel Lifestyle Motivation als de klant. Wordt de afspraak niet op tijd geannuleerd door de klant, dan zal Lifestyle Motivation de geplande activiteit/tijd alsnog in rekening brengen. Als Lifestyle Motivation de afspraak niet op tijd opzegt, zal de activiteit op een later nader afgesproken tijdstip alsnog gegeven worden.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht
Op Lifestyle Motivation rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de klant gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers wordt bepaald door Lifestyle Motivation. Lifestyle Motivation voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Lifestyle Motivation niet instaat voor succes en welslagen van die dienstverlening nog voor de mate waarin de dienstverlening bijdraagt aan het door de klant gestelde doel.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
Voor elke door Lifestyle Motivation aanvaarde opdracht geldt een inspanningsverplichting. Lifestyle Motivation kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten. Lifestyle Motivation is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. Lifestyle Motivation is niet aansprakelijk wanneer op de trainingslocatie van Lifestyle Motivation, door welke oorzaak dan ook, op enigerlei wijze de klanten en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. Lifestyle Motivation is niet aansprakelijk als de klant op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de personal trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de klant. De klant verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De klant verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Lifestyle Motivation wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ter gevolgen van uitvoering van diensten die Lifestyle Motivation aanbiedt. Lifestyle Motivation is wel aansprakelijk wanneer Lifestyle Motivation op enigerlei wijze schade lijdt en deze te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de personal trainer gegeven instructies door deze klant. De klant dient Lifestyle Motivation te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere klanten veroorzaakt.

Artikel 7 Ontbinding
Lifestyle Motivation is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Het is de deelnemer niet toegestaan drugs, alcohol, dan wel andere verdovende of stimulerende middelen tijdens of voor de activiteit te gebruiken. Gebruik van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot het onmiddellijk ontbinden van de overeenkomst. De overeenkomst kan nimmer met terugwerkende kracht stopgezet worden. Bij het sluiten van de overeenkomst wordt de contractduur bepaald.
Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de deelnemer is alleen mogelijk op medische gronden of bij verhuizing buiten een straal van 15 kilometer van de desbetreffende trainingslocatie. Dit dient onderbouwd te worden middels een medische verklaring van een erkende arts dan wel een kopie van de inschrijving op het nieuwe adres dan wel in een nieuwe gemeente.

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden
Bij de overeenkomst van de klant en Lifestyle Motivation zal Lifestyle Motivation meededelen wanneer het bedrag dient te worden voldaan. Indien de klant niet tijdig betaald, is Lifestyle Motivation gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Lifestyle Motivation te voldoen. Op de diensten van Lifestyle Motivation zijn de BTW-tarieven van 9% en 21% van toepassing afhankelijk van de locatie. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen, is Lifestyle Motivation gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door. 

Artikel 9 Ziekmelding
Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan de activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk aangeeft aan Lifestyle Motivation. Alle afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren telefonisch te worden geannuleerd. Een nieuw tijdstip voor de activiteit zal dan worden besproken. Bij het niet tijdig annuleren zal Lifestyle Motivation de kosten van de diensten doorberekenen. In geval van ziekte kan de overeenkomst met Lifestyle Motivation tijdelijk worden stilgelegd. Hiervoor dient de deelnemer een medische verklaring door een erkende arts te overleggen aan Lifestyle Motivation.

Artikel 10 Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen
Onder overmacht wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Lifestyle Motivation is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht. In geval nakoming niet mogelijk is zal de overkomst worden ontbonden. In geval van ziekte van de personal trainer behoudt Lifestyle Motivation het recht de desbetreffende activiteit te annuleren. In overleg met de klant zal er een nieuwe afspraak worden gemaakt. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden geannuleerd. Deze zal op een later tijdstip in overleg met de klant alsnog gegeven worden. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Indien de deelnemer op een degelijke dag een afspraak zou hebben gehad zal Lifestyle Motivation een alternatief moment aanbieden aan de klant.

Artikel 11 Privacy
Lifestyle Motivation gaat zorgvuldig om met de privacy van de klant. Om deelnemers goede en persoonlijke service te kunnen bieden heeft Lifestyle Motivation persoonlijke gegevens nodig. Verandering betreffende persoonsgegevens dient de klant zo spoedig mogelijk door te geven. Lifestyle Motivation is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen van informatie van haar klanten en bezoekers. Persoonlijke gegevens van de deelnemer worden voor administratieve doeleinden van Lifestyle Motivation gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld. Contactinformatie verkregen via intakes worden gebruikt om informatie omtrent diensten van Lifestyle Motivation te verzenden. Lifestyle Motivation verzamelt gegevens van de deelnemer middels intakegesprekken en intakeformulieren die ingevuld dienen te worden. Dit is om zo een volledig mogelijk beeld te krijgen van de situatie van de deelnemer zodat de diensten hierop volledig op de klant kunnen worden afgestemd. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk voor lifestyle Motivation om de diensten te kunnen verlenen en derhalve is het verstrekken van de gegevens door de deelnemer een contractuele verplichting. Ook zijn deze gegevens nodig voor facturering en hiervoor zijn de naam, adres en woonplaats van de deelnemer vereist. 

Artikel 12 Intellectueel eigendom
Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt de klant zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van de auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Lifestyle Motivation voor de uitvoering van de overeenkomst, zijn en blijven eigendom van Lifestyle Motivation. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na het verkrijgen van toestemming van Lifestyle Motivation. Alle door Lifestyle Motivation verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. zijn uitsluitend te vermenigvuldigen door Lifestyle Motivation ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie.

Alle door de deelnemer verstrekte stukken mogen niet door Lifestyle Motivation zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer openbaar worden gemaakt, of ter informatie aan derden worden vertrekt op straffe van misbruik van intellectueel eigendom van de deelnemer.

Artikel 13 Geschillen en toepasselijk recht
Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot Lifestyle Motivation. Op alle overeenkomsten van Lifestyle Motivation is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 14 Overige
Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand regelement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Lifestyle Motivation beoordeeld en beslist.

Chat met ons